Produžen rok za podnošenje prijava po javnom pozivu za subvencioniranje volontera i zapošljavanje lica sa visokom i višim školskom spremom

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj: 2/09, 8/16 i 2/20), člana 7. Odluke-programa o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 10/17 i 11/17),  Općinski načelnik,  o b j a v lj u j e

I Z M J E N A  I  D O P U N A   J A V N O G   P O Z I V A
za subvencioniranje volontera i zapošljavanje lica sa visokom i višom školskom spremom

I


U dijelu teksta Javnog poziva u članu VII iza riječi: „Javni poziv je otvoren“, treba da stoji:“ 21 dana od dana objavljivanja izmjena i dopuna Javnog poziva na oglasnoj tabli Općine Jablanica, RTV Jablanica i web stranici Općine Jablanica. Krajnji rok za podnošenje prijava je 02.11.2020. godine“. 

II

U ostalom dijelu Javnog poziva tekst ostaje nepromjenjen.
                                            

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl. ecc.

Javni poziv možete naći na ovom linku.