ZAKAZANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća mate Mijić sazvao je 26. Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica


    Sjednica će se održati dana 28.02.2019. godine (četvrtak), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.
    Za sjednicu je  predložen sljedeći : D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o općinskim administrativnim taksama
4.    Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2019.godini
5.    Program uređenja građevinskog zemljišta Poslovna zona „Unis Gornja Kolonija“ Jablanica
6.    Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2018. godinu sa Informacijom o  realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2018.g.
7.    Izvještaj o radu komisija OV-a za 2018.g.
8.    Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za 2018. godinu
9.    Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za 2018.g. 
10.    Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2018.g.
11.    Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018.g.
12.    Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2018.g.
13.    Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2018.g.
14.    Izvještaj o radu školskih odbora i Upravnog odbora Pčelica za 2018.godinu
15.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela 10(20) kV kablovske dionice STS Čivelj-Gornje Paprasko II
16.    Odluka o gubitku statusa dobra u opštoj upotrebi
17.    Rasprava o informacijama