ZAKAZANA 23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica ( Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16 ), predsjedavajući OV-a Mate Mijić sazvao je XXIII ( 23 ) sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.  Sjednica će se održati dana 29.11.2018. godine (četvrtak), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći  D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o usvajanju Nacrta  Regulacionog plana  Poslovna zona „Jarišta”  Jablanica
4.    Odluka o odobravanju kreditnog zaduženja - Prijedlog
5.    Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavljaju trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i njima srodne djelatnosti na području općine Jablanica  - Nacrt
6.    Nacrt Budžeta –Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu
7.    a) Odluka o izvršenju Budžeta –Proračuna Općine Jablanica za 2019.godinu –Nacrt
b) Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2019.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – Nacrt
8.    Lokalni akcioni plan zapošljavanja u općini Jablanica 2019. – 2021. godina - Prijedlog
9.    Plan i program redovnog čišćenja i održavanja javnih površina za 2019.g. – davanje saglasnosti
10.    Odluke o utvrđivanja javnog interesa  za izgradnju priključnog 10(20)kV dalekovoda za STS „Glodnica I“  i izgradnju STS _B 10(20)/0,4 kV „Glodnica I“ - Prijedlog
11.    a)  Odluka o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnine (gradsko grđevinsko zemljište)  u vlasništvu Općine
b) Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnine (gradsko grđevinsko zemljište) u vlasništvu Općine
12.    Rasprava o Inicijativi LDS za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Općinskog vijeća o naknadi za korištenje građevinskog zemljišta