JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG I UPRAVNIH ODBORA USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA JABLANICA

Na osnovu člana 25 Zakoan o ustanovama (Sl.list RbiH br: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 41. Statuta Općine Jablanica (Sl.glasnik Općine Jablanica br. 2/09 i 8/16) i člana 2. i 9. Odluke o postupku i kriterijima za imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica», broj:4/15) Općinski načelnik Općine Jablanica, o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG I UPRAVNIH ODBORA
USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA JABLANICA

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika i članova školskog i upravnih odbora ustanova kojima je osnivač Općina Jablanica i to :

1. Školski odbor JU Srednja škola Jablanica - dva (2) člana od kojih, jedan (1) predsjednik -predstavnici osnivača
2. Upravni odbor JU Muzej „ Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica -  jedan (1) član -predstavnik osnivača
3. Upravni odbor JU Dječije obdanište „Pčelica“ Jablanica - jedan (1) član -iz reda stručnih radnika ustanove

U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se prijavljuje

I  OPIS POZICIJA
ŠKOLSKOG ODBORA pod 1.
donosi Statut, te godišnji plan i program rada i prati njegovo ostvarivanje; daje direktoru smjernice i prijedloge o pitanjima od interesa za poboljšanje rada škole; raspisuje konkurs za izbor direktora i prijem ostalih radnika; na prijedlog direktora i drugih organa donosi odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika škole; rješava o upravnoj stvari iz svog djelokruga kao provostepeni i drugostepeni organ; razmatra i rješava žalbe učenika, nastavnika i drugih radnika škole, te roditelja, kao drugostepeni organ; razmatra primjedbe i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Srednje škole; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i Statutom ustanove.
UPRAVNOG ODBORA pod 2. i 3.
donosi pravila  ustanove; imenuje, razrješava, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje direktora; utvrđuje planove rada i razvoja; utvrđuje godišnji program rada; donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun; donosi opšte akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove; odlučuje o pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana; rješava pitanja odnosa sa osnivačem; odlučuje o korištenju sredstava; odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove; odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa; podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove; odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u skladu sa pravilima ustanove; vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

II NAKNADA
Dužnosti članova školskog odbora JU Srednja škola obavljaju se dobrovoljno i bez naknade što je utvrđeno zakonom. Naknada za rad u upravnom odboru pod 2. i 3. utvrđuje se posebnom odlukom.

III STANDARDI I KRITERIJI

Svi kandidati za imenovanje dužni su da ispunjavaju slijedeće uslove:

OPĆI  USLOVI 
1.    da su državljani Bosne i Hercegovine;
2.    da su stariji od 18 godina;
3.    da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
4.    da se na njih ne odnosi član IX. Ustava Bosne i Hercegovine

POSEBNI USLOVI
1. Stručna sprema   
- Visoka stručna sprema, odnosno stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne  ili  akademske kvalifikacije najmanje  VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.
- Viša stručna sprema  - VI stepen,

2. Radno iskustvo
- u trajanju od dvije (2) godine za VII stepen,
- u trajanju od tri (3) godine za VI stepen,
  3. Sposobnosti 
- sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije; sposobnost nepristrasnog donošenja odluka; komunikacijske i organizacione sposobnosti; dokazani rezultati rada ostvareni tokom radne karijere; naklonjenost timskom radu.
Uslovi iz tačke 1. do 3. ovog odjeljka postavljeni  su prema  stepenu važnosti, te će se prilikom ocjenivanja kandidata kriteriji vrednovati shodno gornjem  redosljedu.

4. da nije stariji od 65 godina u momentu imenovanja (ovaj uslov predstavlja eliminacioni kriterij).

    IV   OSTALI USLOVI:
1. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( Sl.novine FBiH br. 12/03, 34/03 i 65/13 ),
2. da nisu izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa (“Službene novine FBiH”, broj: 70/08),. 
3. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju,  da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove,
5. da nisu članovi školskih, upravnih i nadzornih odbora
6. da nije direktor ustanove u kojoj se vrši imenovanje ili lice koje je u direktnom srodstvu sa direktorom ustanove
7. da nisu lica koja imaju neposredan pravni ili drugi interes u subjektu, izuzev uposlenih u samom subjektu,
8. da nisu lica koja su bili članovi upravljačkih tijela i nisu pokazali dobre rezultate,
9. da nisu lica kojima je zakonom onemogućeno da budu imenovana u školske odnosno upravne odbore.
 
Napomena: Lični podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ( Sl.glasnik BiH br. 49/06, 76/11 i 89/11)

V   POTREBNI DOKUMENTI
Uz prijavu treba dostaviti:
- uvjerenje o državljanstvu, kopiju lične karte, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, izjavu za tačke 3. i 4. pod OPĆI USLOVI. i tačke pod OSTALI USLOVI. Obrazac izjave i Prijavni obrazac se nalaze na Info pultu Šalter sale Općine Jablanica i službenoj web stranici općine www.jablanica.ba.
Dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Kandidat koji bude izabran prije imenovanja je obavezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka i policijske uprave da nisu osuđivani (ne starije od 3 mjeseca ).

VI OPĆI PODACI
Sve prijave  koje stignu u propisanom roku pregledat će Komisija za izbor koju imenuje Općinski načelnik i koja će sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa.
Svakom kandidatu koji je dostavio neblagovremene i nepotpune prijave i koji ne ispunjava kriterije iz oglasa, dostavlja se pisana odbijenica i isti neće biti uzet u razmatranje u daljem procesu imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom bit će pozvani na intervju pred nadležnu Komisiju za izbor, nakon čega će Komisija putem pismene preporuke predložiti rang listu sa najboljim kandidatima  i dostaviti je Općinskom načelniku.  Općinski načelnik će nakon provedene procedure izvršiti imenovanja.
U slučaju kada postoje dokazi da principi utvrđeni u članu 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ili postupci nisu ispoštovani, zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje u skladu s odredbama navedenog Zakona.
Mandat članova školskog i upravnog odbora je 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.
Oglas ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a isti će biti objavljen i u dnevnom listu “Oslobođenje” i Web stranici Općine Jablanica  (www.jablanica.ba)
Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte preporučeno sa naznakom “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE U ŠKOLSKI I UPRAVNE ODBORE– ne otvaraj“ na adresu: Općina Jablanica, ulica Pere Bilića br.25.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj : 01-05-1867/19
Jablanica, 16.07.2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić,dipl.ecc.

Tekst javnog oglasa će biti objavljen dana 18.07.2019.godinu u dnevnom listu "Oslobođenje" i dana 19.07.2019.godinu u Službenim novinama FBiH.

Prijavni obrazac

Obrazac - Izjava