ODRŽANI SASTANCI PARTNERSKE I FOKUS GRUPE ZA REVIZIJU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA

Općina Jablanica,  uz  podršku Projekta integralnog lokanog razvoja (ILDP), Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju, realizuje proces revidiranja Strategije razvoja općine Jablanica.

U tom cilju Općinski razvojni tima (ORT) za reviziju integralne strategije razvoja Općine Jablanica je  u petak 26.10.2018. godine  u sali za sjednice Općinskog vijeća  održao drugi sastanak Partnerske grupe na kojem se raspravljalo o Izvodu  iz zapisnika sa prvog sastanka Partnerske grupe, razmatran  Izvještaj o implementaciji strategije za 2017. godinu, vođena rasprava o nacrtu Plana implementacije  i indikativnog  finansijskog okvira implementacije strategije za period 2019-2021 te razmatrana strateška platforma (socioekonomska analiza, strateško fokusiranje, vizija  i strateški ciljevi) Revidirane strategije razvoja općine Jablanica za period 2019-2023. Nakon ovog, održan je  prvi sastanak Fokus grupe sa predstavnicima socijalno isključenih i ranjivih grupa  na kojemu je izvršeno predstavljanje i provjera sektorskih razvojnih ciljeva i prikupljanje projektnih ideja. Moderator sastanaka bio je Koordinator općinskog razvojnog tima Dženan Mulahasanović.