OBAVJEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP PARKING MJESTA

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica”d.o.o. Jablanica broj: 05-118/19-NO-XXVI od 04.07.2019.godine, produžuje se rok za prijavu na Javni poziv za davanje u zakup parking mjesta uz „Sportski centar Jablanica” Jablanica, putem podnošenja pismenih zahtjeva.

Novi rok za podnošenje zahtjeva je 20.07.2019.godine.

Javni poziv  je objavljen na oglasnoj ploči i službenoj stranici JP „Sportski centar Jablanica”d.o.o. Jablanica, na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Jablanica , te u sredstvima javnog informisanja –RTV Jablanica.


OPĆINA JABLANICA
JP “SPORTSKI CENTAR JABLANICA” d.o.o. Jablanica
Broj: 01-42-74-07/19
Jablanica, 12.07.2019.godine

JP SPORTSKI CENTAR JABLANICA
DIREKTOR
Sedin Lepara, dipl.pravnik s.r.

 

Javni poziv možete naći na ovom linku.