Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika SSS na neodređeno radno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca 

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Službene novine F BiH“, broj : 49/05), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16) i člana 3.stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/15, 5/15 i 6/15) , Općinski načelnik dana 16.07.2019. godine raspisuje

J A V N I   O G L A S

Za prijem u radni odnos namještenika SSS na neodređeno radno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca 
•U  Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i socijalna pitanja:

1.  Viši referent - matičar u Mjesnim uredima...........1 IZVRŠIlAC  na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od tri mjeseca.

Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (da je punoljetan, opća zdravstvena spsobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, državljanstvo BiH, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova u struci, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove :

- SSS-IV stepen - srednja škola-gimnazija, upravna ili ekonomska škola,

- Položen stručni upravni ispit, 

- Stručni ispit za matičara,

- Poznavanje rada na računaru,

- 10 mjeseci radnog staža. 

Kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta (original ili ovjerenu kopiju): 

1. prijava na javni oglas sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom,

2. Diploma/svjedočanstvo o završenoj srednjoj školskoj spremi- SSS, IV stepen –srednja škola-gimnazija, upravna ili ekonomska škola (odnosno nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

3. Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa SSS,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za matičara,

5. certifikat o poznavanju rada na računaru,

6. potvrda o radnom stažu nakon završene srednje škole,

7. izvod iz matične knjige rođenih,

8. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) ili kopija CIPS lične karte,

9. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (uvjerenje će naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran)

10. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine – ne starije od tri mjeseca (uvjerenje će naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran)

11. Ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti F BiH i BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Napomena : Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka  prije zasnivanja radnog odnosa.   

Rok za prijavu na Oglas je 15 dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu :

OPĆINA JABLANICA, OPĆINSKI NAČELNIK,

Ul.Pere Bilića 25, 88420 Jablanica, sa naznakom : „JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA SA SSS-NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

     Bosna i Hercegovina 
 Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton 
      OPĆINA JABLANICA
      OPĆINSKI NAČELNIK

Broj 01-36-1864-1/19
Jablanica, 16.07.2019. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Salem Dedić, dipl.ecc.s.r.