DOPUNA ISPRAVKE JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VISOKOM STRUČNOM SPREMOM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE OPĆINE JABLANICA

  Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
     OPĆINA JABLANICA   
    OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-36-2694-2-1/18
Datum: 26.12.2018. godine

    Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj :35/05), člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj : 26/16), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09), Općinski načelnik, 
o b j a v lj u j e


DOPUNU ISPRAVKE
J A V N OG  O G L A SA
za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

U Ispravci Javnog oglasa za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica objavljenoj na web stranici Općine Jablanica i na Oglasnoj tabli Općine Jablanica dana 24.12.2018. godine vrši se dopuna Ispravke kako slijedi :

I


1.    U dijelu Javnog oglasa pod I Naziv pozicije : 

2.Volonter–bachelor građevine/diplomirani inžinjer građevine/magist. građevine.......2 IZVRŠIOCA

vrši se izmjena tako da tekst glasi :

„2.Volonter–bachelor građevine/diplomirani inžinjer građevine/magist. građevine...1  IZVRŠILAC“


II


Iza tačke 3. dodaje se tačka 4. koja glasi :

„4.Volonter – bachelor inžinjer arhitekture / diplomirani inžinjer arhitekture / magistar arhitekture..............1  IZVRŠILAC“

III


2.    U dijelu Javnog oglasa pod III Posebni uslovi : Pored općih uslova kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove , određuju se uslovi kako glasi:
„Za poziciju pod rednim brojem 04.  
•    VSS –VII stepen stručne spreme - završen Arhitektonski fakultet odnosno
I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja arhitektonske struke .“

IV

3.    U dijelu Javnog oglasa pod VI Rok i mjesto podnošenja prijave vrši se izmjena roka za dostavu prijava, tako da tekst glasi :
„Prijavu na Javni oglas sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti najkasnije 10 dana od dana objave Javnog oglasa na web stranici Općine Jablanica i na Oglasnoj tabli Općine Jablanica, na adresu: Općina Jablanica, Komisija za izbor volontera VSS bez radnog iskustva, ulica Pere Bilića br. 25. Jablanica, sa naznakom „ Prijava na Javni oglas za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Jablanica“ – ne otvaraj.“

Dopuna Ispravke stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se web stranici Općine Jablanica i na Oglasnoj tabli Općine Jablanica dana 26.12.2018. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl. ecc.