Uprava

Općinsko vijeće Jablanica

Općinski načelnik

Općinske službe

Sekretar organa državne službe

Općinsko javno pravobranilaštvo Jablanica