Logo

Odluka o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa

Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica, br. 2/09“), a u skladu sa stavom i mišljenjem Komisije za budžet i društveni nadzor broj: 02-02-600/13 od 27.12.2013.godine, Općinsko vijeće na svojoj XIX (devetnaestoj) Sjednici održanoj dana 29.05.2014.godine, d o n o s iO D L U K U
o proglašavanju nevladinih organizacija od
posebnog interesaČlan 1.Ovom Odlukom se uređuje finansiranje redovnih djelatnosti nevladinih organizacija koje su od posebnog interesa za Općinu Jablanica.


Član 2.Općina Jablanica iskazuje poseban interes za finansiranje programa i programskih aktivnosti udruženja građana (nevladinih organizacija) koja:
-    pomažu u rješavanju socijalnih i drugih problema određenih kategorija stanovništva (invalidna lica, boračke populacije, šehidske porodice i porodice poginulih boraca, stare, bolesne i osobe sa posebnim potrebama);
-    rade na problemu rješavanja statusa problema određenih ugroženih kategorija stanovništva;
-    organizuju i provode aktivnosti koje značajno podižu nivo zdravstvene i socijalne zaštite na području općine, a nisu dio osnovnih djelatnosti postojećih ustanova;
-    bave se aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara;
-    koja svoje aktivnosti provode u sklopu nacionalnih društava sa područja općine Jablanica.

Član 3.

Na području općine Jablanica za udruženja od posebnog interesa, a u skladu sa članom 2. ove Odluke, proglašavanju se slijedeće nevladine organizacije:

-    Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Jablanica;
-    JOB Unija veterana Jablanica;
-    U.G. RVI-a Jablanica;
-    Udruženje penzionera/umirovljenika Jablanica;
-    Udruga roditelja i udovica poginulih;
-    UDVDR HVO;
-    HVIDRA;
-    U.G. Civilnih žrtava rata Jablanica;
-    SABNOR Jablanica;
-    Crveni križ Jablanica;
-    MDD Merhamet Jablanica;
-    Udruženje slijepih i kratkovidnih osoba;
-    Udruženje Gorska služba spasavanja-stanica Jablanica;
-    Dobrovoljno vatrogasno društvo;
-    BZK Preporod Jablanica;
-    Udruženje Roma Jablanica.

Nevladina organizacija proglašena udruženjem od posebnog interesa, zahtjevom nadležnoj službi može tražiti poništenje statusa  posebnog interesa.
Nadležna služba izdaje potvrdu o gubitku statusa nevladine organizacije od posebnog interesa.

Član 4.

Za finansiranje nevladnih organizacija iz člana 3. ove Odluke neće se primjenjivati Odluka o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, shodno tome gore navedena udruženja ne mogu predlagati projekte za finasiranje iz drugih budžetskih stavki (izuzev nacionalnih društava sa područja općine Jablanica).

Član 5.

Finansiranje rada nevladinih organizacija iz člana 3. ove Odluke vrši se prema propisanoj proceduri izrade Budžeta/Proračuna Općine Jablanica. Uz budžetski zahtjev, nevladina organizacija prilaže program rada za narednu godinu i izvještaj o utrošku korištenih sredstava i provedenih aktivnosti u prethodnoj godini nadležnoj općinskoj službi. Shodno tome će predlagač Budžeta/Proračuna formirati prijedloge finansiranja programa  udruženja od posebnog interesa za narednu godinu.
Konačnu odluku o sredstvima koja se dodjeljuju udruženjima od posebnog interesa donosi Općinsko vijeće Jablanica.

Član 6.

Nakon usvajanja Budžeta/Proračuna Općine Jablanica sredstva za rad nevladinih organizacija isplaćivat će se u mjesečnim tranšama, a u skladu sa visinom odobrenih sredstava za tekuću godinu.

Član 7.

Nevladina organizacija može konkurisati za finansiranje cijelog programa rada ili za dio nedostajućih sredstava i dužna je da to naznači.

Član 8.

Nevladina organizacija od posebnog interesa, koja je za program dobila sredstva u ukupnom iznosu cijene programa od drugog donatora, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava iz Budžeta/Proračuna Općine Jablanica.

Član 9.

Nevladine organizacije od posebnog interesa, kojima su dodjeljena sredstva za programe podnose nadležnoj općinskoj službi izvještaj o realizaciji programa sa finansijskim izvještajem, do isteka godine za koju su sredstva dodjeljena, što je preduslov za podnošenje budžetskog zahtjeva i programa rada za narednu godinu.

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objavljivanja u Službenom glasniku Općine Jablanica.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO VIJEĆE 

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a                      
Damir Šabanović, dipl.ecc


Broj:     02-02-1030-4/14-XIX
Jablanica, 29.05.2014. godine


O B R A Z L O Ž E NJ EOpćina Jablanica sa finansiranjem projekata nevladinih organizacija je počela 2005.godine kada je raspisan prvi Javni poziv na osnovu Odluke o načinu finansiranja NVO-a sa područija općine Jablanica. Nakon toga, 2007. godine usvojen je Sporazum između Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i NVO kao dokument koji je trebao da još više približi saradnju između NVO i lokalnih vlasti te na taj način uspostavio jasne, efikasne i transparentne procedure međusobne saradnje i partnerstva. Ovaj način finansiranja se primjenjivao do 2014. godine, od kada se primjenjuju procedure LOD metodologije za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama. Nevladine organizacije iz oblasti sporta finansiraju se putem Finansijskog plana raspodjele sredstava Sportskog saveza općine Jablanica za narednu godinu (u kojem su definisani kriteriji za raspodjelu).

S obzirom da se kroz dosadašnji način finansiranja pokazalo da udruženja koja se ovom Odlukom proglašavaju od posebnog interesa, imaju aktivnosti koje se godinama ne mjenjaju, javila se potreba da se ova udruženja finansiraju na način definisanja njihovih redovnih programskih aktivnosti koje će se finansirati iz Budžeta Općine Jablanica . S obzirom na navedeno, sa nadležnom općinskom službom udruženja od posebnog interesa treba da definišu neophodne troškove i daju svoje prijedloge za finansiranje programskih aktivnosti iz Budžeta. Ovaj način finansiranja treba da odvoji udruženja od posebnog interesa od projektnog finansiranja koje je definisano LOD metodologijom.

U skladu sa prethodno navedenim Komisija za budžet i društveni nadzor je donijela stav i mišljenje broj: 02-02-600/13 od 27.12.2013.godine, u kojem predlaže da Općinsko vijeće donese Odluku o utvrđivanju interesa Općine Jablanica u pogledu udruženja građana, a odnosi se na finansiranje redovnih programskih aktivnosti udruženja od posebnog interesa.

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
I SOCIJALNA PITANJA

Copyright © Općina Jablanica sva prava pridržana. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 25 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.