Obavještenje o PJN, broj: 753-7-1-65-3-21/21

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 12/21 - Nabavka računarske opreme za MZ u općini Jablanica u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-65-3-21/21 od 17.09.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1852/21
Jablanica, 17.09.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK    
Damir Šabanović, dipl.ecc. s.r.