Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-60-3-19/21 od 06.09.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 11/21 – Planiranje, izgradnja i rekonstrukcija sportskih i dječijih igrališta LOT 1 – Rekonstrukcija sportskih igrališta u MZ i LOT 2 – Izgradnja dječijeg igrališta u Podružnici Baćina Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-60-3-19/21 od 06.09.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1768/21
Jablanica, 06.09.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, dipl.ecc. s.r.