Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-46-3-14/21 od 19.05.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 8/21 – Navodnjavanje Zlaćanskog polja – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-46-3-14/21 od 19.05.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, dipl.ecc. s.r.