Obavještenje o PJN, broj: 753-7-1-11-3-14/20

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 9/20 - Nabavka opreme za Projekat „Povećanje smještajnih kapaciteta u JU „Dom za stara i iznemogla lica“, Jablanica, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-11-3-14/20 od 28.02.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-521/20
Jablanica, 28.02.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.