Obavještenje o PJN, broj: 753-7-1-233-3-43/19 od 03.12.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 28/19 – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Jablanica u 2020. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-233-3-43/19 od 03.12.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.