Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-209-3-38/19 od 09.10.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 24/19 – Usluge odabira nosioca izrade Regulacionog plana „Gornja Kolonija“, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-209-3-38/19 od 09.10.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.