Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-164-3-33/19 od 21.08.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22/19 - „Proširenje javne rasvjete na hidroakumulaciona područja u 2019. godini“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-164-3-33/19 od 21.08.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-2086/19
Jablanica, 21.08.2019. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.