ODRŽANA IXX SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana  u četvrtak 31.05.2018. godine , u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9:00, a završena u 14:45 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika.

D N E V N I   R E D

AD-1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3 Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2018.godinu- donesena
AD-4 Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana Privredna zona „Donja Jablanica 2“ Jablanica- donesena
AD-5 Odluka o donošenju i provođenju Regulacionog plana „Gradski centar II“ Jablanica- donesena
AD-6 Rasprava o inicijativi za izmještanje 110 kV postrojenja na Trgu oslobođenja, Kluba vijećnika OO SDP-a BiH Jablanica – donesen zaključak u vezi Incijative
AD-7 Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2018.g. – donesena
AD-8 Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2018. godinu – po LOD metodologiji- donesena
AD-9 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Jablanica- donesena
AD-10 Rasprava o informacijama