ODRŽANA XVII SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. , a shodno članu 105. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  u četvrtak 29.03.2018  sa početkom u 9:00 sati, održana je, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica 17. sjednica, a  završena u 14:41 sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

AD-1   Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2 Autentično tumačenje odredaba člana 87. Poslovnika - doneseno
AD-3 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-4 Odluka o usvajanju Završnog računa za 2017. godinu - donesena
AD-5 Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2017. godinu - usvojen
AD-6 Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostora u objektu Sportske dvorane - donesena
AD-7 Odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostora, bez naknade - donesena
AD-8 Zaključak o potvrđivanju imenovanja općinskog javnog pravobranioca - donesen
AD-9 a) Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad  i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2017. godinu - usvojeni
        b)Program rada JU Centar za socijalni rad za 2018. godinu sa Program soc. zaštite stanov. općine Jablanica - prihvaćen
AD-10 Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica - usvojen
AD-11 Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvj. o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za 2017. godinu - usvojeni
AD-12 Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2017. godinu - usvojen
AD-13 Izvještaj o procjeni štete nastale uslijed prirodne nesreće izazvane velikim padavinama koje su zahvatile područje općine Jablanica u februaru i martu 2018.godine - usvojen
AD-14 Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva – Sarajlić Sadeta - doneseno
AD-15 Rasprava o informacijama