ODRŽANA XII SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica  je održana dana u četvrtak, 26.10.2017. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati a završena u 17,30 sati.

D N E V N I   R E D


AD-1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3 Odluka o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Gradski centar II“ - donesena
AD-4 a) Odluka o raspisivanju javnog oglasa za  izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP  „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica - donesena
b) Javni oglas za  izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica
AD-5 a)  Rasprava o Preporuci Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH povodom prigovora Jasmine  Dedić i Adisa Zukića, na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica – donesen zaključak
b)  Odluka o imenovanju Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica – donesena
 AD-6   a) Zaključak o davanju saglasnosti na imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom za stara i iznemogla lica Jablanica - donesen
b)  Zaključak o davanju saglasnosti na imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Jablanica - donesen
AD-7 Odluka o imenovanju Vijeća za implementaciju - donesena
AD-8   a) Odluka o davanju na privremeno upravljanje i održavanje Gravitacionog vodovoda Šanica – donesena
b) Odluka o davanju na privremeno korištenje komunalne opreme - donesena
AD-9  Lokalni akcioni plan zapošljavanja u općini Jablanica 2017-2020 – NACRT - usvojen
AD-10 Rasprava o Inicijativi Čilić Ibrahima –Dune vijećnika LDS BiH - OO Jablanica – Incijativa nije prihvaćena
AD-11 Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva- Kovačević Mirsad - doneseno
AD-12  Rasprava o informacijama