ODRŽANA XIV SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana dana 28.12.2017. godine (četvrtak), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati a završena u 15,30 sati.


D N E V N I   R E D


1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Budžet – Proračun općine Jablanica za 2018. godinu– donesen
4.    Odluka o izvršenju Budžeta – Proračuna općine Jablanica za 2018.godinu – donesena
5.    Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2018.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija - donesen
6.    Odluka o raspodjeli sredstava-transfer za sport iz Budžeta općine Jablanica za 2018.g.- donesena
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme – donesena
8.    Odluka o imenovanju Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica -donesena
9.    Odluka o javnom interesu za izvođenje radova na izgradnji objekta male hidroelektrane „Zlate“ na rijeci Doljanka - donesena
10.    Odluka o javnom interesu za izvođenje radova na izgradnji objekta male hidroelektrane „ Pačići” na rijeci Doljanka - donesena
11.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća Jablanica o utvrđivanju javnog interesa broj: 02-02-1277-12/13 –IX od 04.07.2013.g. - donesena
12.    Rasprava o Inicijativi vijećnika nezavisnog kandidata, Čilić Idriza za donošenje akta kojim bi se pokrenulo izmještanje razvodnog postrojenja 220 kV na Bokulji – usvojena Incijativa
13.    Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2018. godinu - donesen
14.    Program rada Općinskog načelnika za 2018.g - usvojen.