ODRŽANA VI SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u 30.03.2017. godine (četvrtak), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završila u 18:02.

D N E V N I   R E D


1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o usvajanju Nacrta ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Jablanica - donesena
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2017.g. – donesena
5.    a)   Odluka o usvajanju Završnog računa za 2016. godinu - donesena
b)    Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2016. godinu - usvojen
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o platama i visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću državnih službenika i namještenika u organu državne službe Općine Jablanica– donesena
7.    Odluka o osnivanju poslovne zone “Doljani- Bijeli potok“ Jablanica– donesena
8.    Odluka o vodovodu i kanalizaciji općine Jablanica – Prijedlog povučen
9.    Odluka o raspodjeli sredstava  iz stavke „Transfer za mlade“  Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2017. godinu – donesena
10.    Odluka o raspodjeli sredstava tekućeg transfera „Podrška za prevoz učenika srednje škole” – donesena
11.    Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2017.godini- donesena
12.    Odluka o neposrednoj prodaji zemljišta - donesena
13.    Program poticaja MSP, poljoprivrednih proizvođača i prerađivača u općini Jablanica u 2017.g.- Prijedlog povučen
14.    a)   Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad  i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2016. godinu - usvojeni
b)    Program rada JU Centar za socijalni rad za 2017. godinu sa Program soc. zaštite stanov. općine Jablanica - usvojen
15.    Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica - usvojen
16.    Izvješt. o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvj. o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora - usvojeni
17.    Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2016. godinu – nije usvojen
18.    Rasprava o informacijama
•    Izvještaj o radu JKP “ Jablanica” d.d. Jablanica u stečaju za 2016.g.
•    Informacija o stanju zaštite šuma, voda, lovnog i ribolovnog fonda