ODRŽANA 27. SJEDENICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak,  28.03.2019. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 17,09 sati. Prisustvovalo je 18 vijećnika. Sjednici su prisustvovali  Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša u Vladi HNK Ajdin Teletović, Ministar privrede u Vladi HNK Željko Laketić, Predsjednik Udruženja privrednika Jablanica Jusuf Džafić,  stečajni upravnik preduzeća  „Granit" dd Jablanica u stečaju Abid Šarić, predstavnici sindikata i radnici preduzeća „Granit” dd  Jablanica u stečaju, predstavnici MZ.

Na sjednici je usvojen sljedeći  Dnevni red:

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD3 Informacija o poslovanju  „Granit” d.d. Jablanica – u stečaju za 2018.g i Informacija u vezi
         postupanja Općinskog suda u Sarajevu i Općinskog suda u Konjicu i izvršnog postupka koji se
         protiv preduzeća „Granit” d.d. Jablanica – u stečaju vodi u Općinskom sudu u Konjicu-donešen


         ZAKLJUČAK:

I

           Općinsko vijeće Jablanica daje punu podršku legitimnim zahtijevima radnika privrednog društva “Granit” d.d. Jablanica - u stečaju u cilju zaštite njihovih prava i imovine Preduzeća.


II


          U cilju zaštite prava radnika i mogućeg nastavka rada privrednog društva “Granit” d.d. Jablanica - u stečaju te zaštite imovine preduzeća od neosnovanog otuđenja, Općinsko vijeće Jablanica traži od Općinskog javnog pravobranilaštva hitno poduzimanje mjera i radnji u cilju odgode radnji i prekida izvršenja nad imovinom a u vezi sa Zaključkom Općinskog suda Konjic br. 56 0 Ip 026356 18 Ip 4 od 26.02.2019.godine.
        Općinsko vijeće Jablanica smatra neophodnim poduzimanje svih pravnih radnji u cilju utvrđivanja i preispitivanja pravnih akata na osnovu kojih je pokrenut postupak izvršenja nad imovinom privrednog društva “Granit” d.d. Jablanica - u stečaju.  

III


        Općinsko vijeće Jablanica ovlašćuje Općinskog javnog pravobranioca za zastupanje pred Općinskim sudom u Konjicu i učešće u postupku javne prodaje po Zaključku Općinskog suda Konjic br. 56 0 Ip 026356 18 Ip 4 od 26.02.2019.godine.
         Ovlašćuje se Općinski načelnik da u direktnoj saradnji sa Općinskim javnim pravobraniocem bude uključen i zajednički nastupa u eventualnom postupku licitacije prodaje imovine privrednog društva “Granit” d.d. Jablanica - u stečaju koji je određen po navedenom Zaključku Općinskog suda Konjic.

IV


          Općinsko vijeće Jablanica zadužuje Općinskog načelnika da od Vlade HNK zahtijeva da svojom Odlukom da saglasnost Općini Jablanica da bude koncesor za prirodna bogatstva na području općine Jablanica i to nalazišta kamena „gabra“

V


Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Jablanica".                                                  

AD4 Odluka o donošenju i provođenju Regulacionog plana Poslovna zona „Jarišta 2”  Jablanica –   Prijedlog-donešena
AD5 Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu-donešena
AD6 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Jablanica  – prijedlog-donešena
AD7 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi – prijedlog-donešena
AD8 Odluka o raspodjeli sredstava  iz stavke „Transfer za mlade“  Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu – prijedlog-donešena
AD9 Odluka o utvrđivanju interesa za izgradnju pomoćnog fudbalskog terena – prijedlog-donešena
AD10 Odluka o usvajanju Završnog računa za 2018. godinu – prijedlog-donešena
AD11 Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2018. godinu-usvojen
AD12

a)   Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad  i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2018. godinu-usvojen

b) Program rada JU Centar za socijalni rad za 2019. godinu sa Program soc. zaštite stanov. općine Jablanica-donešen
AD13 Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica-usvojen
AD14 Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvj. o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za 2018.g. -usvojen
AD15 Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnog 10(20) kV nadzemnog kablovskog voda za STS „Spomen obilježje Lokve“ i izgradnju STS_B 10(20)/04 kV „Spomen obilježje Lokve“-donešena
AD16

a)  Odluka o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnine (gradsko građevinsko zemljište) u vlasništvu Općine- donešena
b) Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnine (gradsko građevinsko zemljište) u vlasništvu Općine - donešena
AD17 Izvještaj o procjeni štete nastale uslijed prirodne nesreće izazvane velikim snježnim  padavinama u decembru 2018. godine-usvojen
AD18

a)   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o   privremenom korištenju javnih površina na području Općine Jablanica – prijedlog- donešena
b)   Plan korištenja javnih površinana području općine Jablanica za 2019.godinu – prijedlog-  donešen

AD19 Rasprava o Inicijativi Kluba vijećnika OO SDP BiH Jablanica za pomoć građanima Općine Jablanica prilikom vađenja labaratorijskih nalaza- Inicijativa nije prihvaćena
AD20 Zaključak o rješavanju zahtjeva za izuzeće-donešen zaključak o odbijanju zahtjeva za izuzeće
AD21 Rasprava o informacijama –vođena rasprava