ODRŽANA X SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak,  31.08.2017. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 14,20 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

D N E V N I   R E D

AD-1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3 Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2017.godinu - donesena
AD-4 Izvještaj o izvršenju Budžeta za period I-VI 2017. godinu - usvojen
AD-5 Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za period I-VI 2017. godine - usvojen
AD-6 Izvještaj o radu inspekcija za   period I-VI 2017. godine - usvojeni
AD-7 Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za period I-VI 2017. godine - usvojen
AD-8 Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2017. godine - usvojeni
AD-9 Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2017. godine - usvojeni
AD-10 Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2017. godine - usvojeni
AD-11 Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za   period I-VI 2017. godine - usvojeni
AD-12 Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora - usvojeni
AD-13 Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacione mreže u naseljenom mjestu Slatina - donesena
AD-14
a) Odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Jablanica - donesena
b) Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Jablanica - donesena
AD-15 Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu - Ćesir Sead i Primorac Tomislav - donesena
AD-16 Rasprava o informacijama