Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-13-3-16/20 od 04.03.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 11/20 – Rekonstrukcija ulice Stara kasarna – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-13-3-16/20 od 04.03.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-554/20
Jablanica, 04.03.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.