Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-12-3-15/20 od 03.03.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 6/20 – Rekonstrukcija ulice Granitova – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-8-3-11/20 od 20.02.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-446/20
Jablanica, 20.02.2020. godineOPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.