Poziv predstavnicima organizacija civilnog društva za učešće u Javnoj raspravi

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva sa područja općine Jablanica (udruženja i fondacije) da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području općine za 2019. godinu, a u sklopu Regionalnog programa jačanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u Sali općinskog vijeća, u petak, 24.05.2019. godine sa početkom u 11,30 sati.

Predloženi Dnevni red:
1. Prezentacija dinamike Javnog poziva za podršku projektima OCD u okviru ReLOaD-a
2. Diskusija prijedloga prioritetnih oblasti predstojećeg Javnog poziva za Općinu Jablanica u ReLOaD projektu za 2019. godinu
3. Tekuća pitanja

PRIORITETNE OBLASTI
Predložene prioritetne oblasti su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Jablanica koji su navedeni u dokumentu Revidirana integralna strategija razvoja Općine Jablanica 2019.-2023., i to:
 
1.OBRAZOVANJE
1.1. Neformalne edukacije iz oblasti stranih jezika, edukacija iz oblasti likovne umjetnosti, fotografije, muzike, škole i informatike, poljoprivrede)
 
2.KULTURA
2.1. Rad sa mladima u zajednici i promocija volonterizma
2.2. Promocija nematerijalne kulturne baštine i umjetničkog stvralaštva na području općine Jablanica

3.ZAŠTITA OKOLIŠA
3.1. Zaštita životne sredine i podizanje svijesti o energetskoj efikasnosti
 
4.ZAPOŠLJAVANJE
4.1. Zapošljavanje madih kroz poticanje preduzetništva, edukacije, start-up programe
4.2. Edukacija stanovništva iz oblasti uzgoja i prerade voća i povrća

5.SPORT
5.1. Sportske aktivnosti –sport za sve

6.SOCIJALNA POLITIKA
6.1. Realizacija programa i aktivnosti za pomoć djeci sa posebnim potrebama
6.2. Realizacija programa aktivnosti s ciljem unapređenja kvaliteta i načina života za povratnička naselja