Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Jablanica

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)1 u saradnji sa Općinom Jablanica, u  srijedu   2. oktobra 2019. godine u trajanju od 12.00 do 14.30 sati održan je treći  od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike/ce  organizacija civilnog društva (OCD).

Sastanku je, pored mentora i predstavnika općine Jablanica , prisustvovalo 11  učesnika iz 9 organizacija civilnog društva, od toga osam  učesnika su bili muškog spola, a njih tri ženskog.
Na prethodnom sastanku je dogovoreno da učesnici na ovaj sastanak dođu sa nacrtom logičkog okvira i ovaj put su svi predstavnici organizacija došli sa svojim nacrtima. Ta je činjenica praktički i odredila sadržaj mentorskog sastanka. Svaki od nacrta logičkog okvira je prokomentiran od strane mentora i date su određene sugestije kako da se on poboljša.
Nakon pregleda logičkih okvira nekoliko se stvari može podvesti pod zajednički imenitelj. Iako su logički okviri i svojim kvalitetom bili različiti, primjetno je da kod gotovo svih  još uvijek nije u potpunosti shvaćena interventna logika i odnos između specifičnog cilja i rezultata. Učesnicima je naglašeno da je specifični cilj na višem nivou u odnosu na rezultate i da se on događa ostvarenjem postignutih rezultata. Takođe je bilo vidljivo da još uvijek nije do kraja shvaćen odnos aktivnosti i rezultata. Svaki od rezultata ima svoj set aktivnosti i provođenjem tih aktivnosti ostvarit će se rezultat. Skrenuta je pažnja na adekvatnu numeraciju rezultata i aktivnosti jer projektni prijedlog mora biti jasan i razumljiv. Posebna pažnja je bila posvećena i definisanju indikatora, pri čemu je učesnicima skrenuta pažnja da svaki rezultat i specifični cilj ima svoj indikator i da se kroz indikator pokazuje promjena koja je nastala. Promjena mora imati i svoju mjerljivost, kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom smislu. Kod dijela učesnika bilo je nerazumjevanja definisanja polazišta, te je objašnjeno da kroz tu kolonu logičkog okvira se pokazuje trenutno stanje u odnosu na postavljeni indikator.
U zadnjem dijelu sastanka objašnjena je aplikaciona forma i posebno skrenuta pažnja na dijelove koji se tiču opisa problema, ciljne grupe, te samog opisa aktivnosti. Ono što je potcrtano je da sve što je napisano u aplikacionoj formi mora biti u potpunoj korelaciji sa logičkim okvirom.
Obzirom da je slijedeći mentorski sastanak ujedno i posljednji dogovoreno ja da učesnici na njega dođu sa što je moguće više materijala, što uključuje i logički okvir, ispunjenu aplikacionu formu i budžet kako bi se mogle dati i završne sugestije.
Naredna mentorska sesija planirana je za 9 oktobar (srijeda) 2019. godine. Termin će biti objavljen na službenoj stranici općine  kao i mjesto održavanja mentorske sesije kako bi što veći broj zainteresovanih predstavnika OCD prisustvovao ovim sastancima.

_______________________________________________________________
1 Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).