Izvještaj o održanom I mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Jablanica

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)1 u saradnji sa Općinom Jablanica, u  ponedeljak  9. septembra 2019. godine u trajanju od 12.00 do 13.30 sati održan je prvi  od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike/ce  organizacija civilnog društva (OCD).

Sastanku su, pored mentora i predstavnika općine Jablanica , prisustvovala/e 6  učesnika/ca iz 5 organizacija civilnog društva Od njih šest, pet su bile osobe muškoga spola , a jedna ženskog spola.  Ono što treba naglasiti je da su prije prve mentorske sesije  održani Dani Otvorenih vrata tako da su učesnici dijelom bili obaviješteni o osnovnim pravilima javnog poziva. Takođe, treba spomenuti da PCM trening još uvijek nije održan u općini Jablanica, tako da većina prisutnih organizacija još uvijek nije praktički pristupila izradi projektnog prijedloga. Ove okolnosti su svakako uslovile i sam sadržaj prve mentorske sesije.
Na samom početku sastanka učesnici su upoznati sa osnovnim ciljevima mentorstva i načinom rada. Naglašeno je da je uloga mentora da razjasni neke od nedoumica koje postoje prilikom pisanja projektnih prijedloga, a takođe i da pomogne da se izbjegnu  osnovne greške koje se javljaju tokom ovog procesa. Uloga mentora je da pomogne da se razviju što je moguće bolji projektni prijedlozi ali istovremeno i da se ni na koji način ne naruši princip otvorenog i ravnopravnog takmičarskog procesa.
U toku prvog mentorskog sastanka učesnicima je skrenuta pažnja na neke od stvari koje je bitno znati od samog početka kreiranja projektnog prijedloga, odnosno odabira projektne ideje. Istaknuto je da se mora voditi računa o prioritetima koji su naznačeni u javnom pozivu i da je neophodno da projektna ideja se može uklopiti u neki od prioriteta. Učesnicima je savjetovano da još jednom pogledaju i strateški plan općine Jablanica i vide korelaciju između njihove projektne ideje i prioriteta koji su proistekli iz strateškog plana Općine.
Pitanje odabira ciljne grupe je takođe apostrofirano kao izuzetno važno i istaknuto je da je neophodno da ciljna grupa dolazi sa područja općine Jablanica. U skladu sa tim i projektne aktivnosti se trebaju odvijati na području općine Jablanica, a ukoliko postoji potreba da se neka od aktivnosti odvija van područja općine Jablanica onda to treba obrazložiti.
Učesnicima sastanka je takođe, ponovno skrenuta pažnja na potrebu detaljnog iščitavanja smjernica za aplikante jer mnogi odgovori na njihova pitanja se upravo tu nalaze.
Organizacijama je savjetovano da što je moguće ranije otpočnu sa pisanjem prijedloga projekta kao i sa prikupljanjem dokumentacije koja će im biti potrebna u procesu apliciranja, kako one obavezne tako i specifične dokumentacije svake od projektnih ideja.
Dogovoreno je da na slijedeći sastanak organizacije dođu sa makar nacrtom logičkog okvira kako bi im se na konkretnim primjerima moglo sugerirati kako da unaprijede projektni prijedlog.
Naredne mentorske sesije planirane su za 23 septembar, te 2 i 9 oktobar 2019. godine. Termini će biti objavljeni na službenoj stranici općine  kao i mjesto održavanja mentorske sesije kako bi što veći broj zainteresovanih predstavnika OCD prisustvovao ovim sastancima.
________________________________________________________________
1 Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).